motie afschaffing verhuurdersheffing

MOTIE Afschaffing verhuurdersheffing

Afschaffing verhuurdersheffing

De raad van de gemeente Veendam in vergadering bijeen d.d. 27 januari 2020

Overwegende dat:

 Woningcorporaties een voortrekkersrol hebben bij de transitie van de bebouwde omgeving en het

leefbaar houden van dorp, stad en platteland.

 Woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het Rijk moeten betalen over de WOZ-waarde van

(sociale) huurwoningen.

 Naast de verhuurdersheffing ad. € 1,7 miljard per jaar woningcorporaties ook nog andere

belastingen betalen, zoals VPB en ATAD. Bij elkaar opgeteld komt de totale belastingdruk op bijna

€ 2,5 miljard.

 De Veendammer woningbouwcorporatie Acantus in 2019 € 6,5 miljoen betaalde aan de

verhuurdersheffing. Geld dat rechtstreeks naar de staatskas vloeit. Acantus daarmee honderd

woningen duurzaam had kunnen maken of vijftig nieuwe woningen kunnen bouwen in Noord en

Oost Groningen.

 Woningcorporaties door de verhuurdersheffing minder kunnen investeren in nieuwbouw,

leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen.

 Een groot aantal woningcorporaties bezwaar maakt tegen die verhuurdersheffing.

 Sinds eind oktober 2019 duidelijk is dat de verhuurdersheffing vooral wordt geïnvesteerd in de

randstad.

 Huurders door de heffing nadelige financiële consequenties ondervinden door het niet uitvoeren van

duurzaamheidsmaatregelen in de sociale woningbouw of door verhoging van de huurprijzen.

 De uitdagingen in Noord en Oost Groningen anders zijn dan in de randstad: zoals het tegengaan

van verkrotting, de leefbaarheid in dorp, stad en platteland overeind houden en met het oog op de

opgaven uit het Klimaatakkoord moeten de (sociale) woningen in Groningen ook worden

verduurzaamd.

 De woningcorporaties zelf heel goed weten waar investeringen nodig zijn.

verzoekt het college:

 Om bij het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan te geven dat het

gemeentebestuur van Veendam het wenselijk vindt dat de verhuurdersheffing in zijn geheel wordt

geschrapt.

 En dat daarmee de corporaties deze financiële ruimte moeten aanwenden voor nieuwbouw van

sociale huurwoningen, het verduurzamen van bestaande woningen en het betaalbaar houden van

huurprijzen

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens GemeenteBelangen Veendam Partij van de Arbeid

C.A. Knot O.P.V. Slor

VVD B. Meerloo-van Klodam

SP H. Schoonewille